انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

 

مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

طرح پژوهشی با همکاری انجمن علمی بهداشت کار ایران

 

 

عنوان: 

نیازسنجی و تدوین برنامه راهبردی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در راستای توسعه آموزش های جامعه محور با رویکرد نوآوری و کارآفرینی

 

 

 

نام مجریان طرح: دکتر عادل مظلومی، دکتر علی محمد مصدق راد

                 با همکاری اساتید کلان مناطق آمایشی ده گانه

تاریخ تصویب: مهر ماه 1399

نوع طرح: گرنت انجمن های علمی

نوع مطالعه: توسعه ای کاربردی

 

 

 

مراکز هدف:

• دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت

• گروه های آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

• انجمن علمی بهداشت کار ایران

• سایر ذی نفعان حوزه سلامت و ایمنی کار (از قبیل صنایع، معادن، کشاورزی، خدمات) در داخل کشور

 

 

 

مصرف کنندگان طرح:

o دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت

o گروه های آموزشی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

o انجمن علمی بهداشت کار ایران

o سایر ذی نفعان حوزه سلامت و ایمنی کار (از قبیل صنایع، معادن، کشاورزی، خدمات) در داخل کشور

 

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155