انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

 

 

اساسنامه انجمن علمی بهداشت کار ایران

فصل اول - کلیات

ماده 1 - باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن ، انجمن علمی بهداشت کار ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد، که در سطور بعد بطور خلاصه " انجمن " نامیده می شود.

ماده 2 - انجمن صرفا در زمینه های علمی، تحقیقاتی، تخصصی، فنی و فرهنگ سازی مربوط فعالیت می نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3 - انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 4 - مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می تواند در هر استان یا منطقه از کشور بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت مدیره انجمن میرسد تشکیل شود.

ماده 5 - انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 6 - انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم - شرح وظائف و اهداف

ماده 7 - به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن ، اقدامات و فعالیت­های زیر را بعمل خواهد آورد.

1-7 - ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزش و تبادل نظر بین محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه های گوناگون بهداشت حرفه ای سر و کار دارند.

2-7 - همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی و اجرای امور آموزشی ، پژوهشی و برگزاری گرد همائیها و باز آموزی.

3-7 - ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی ، پژوهشی و ارائه پیشنهاد های لازم در مسائل مذکور.

4-7 - ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی.

5-7 - ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت­های علمی پژوهشی و آموزشی.

6-7 - تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی بصورت چاپی یا الکترونیکی یا در فضای مجازی و برگزاری گرد همائیهای باز آموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

8-7- حضور در مجامع بین المللی از طریق عضویت یا همکاری دو یا چند جانبه با انجمن­های علمی یا تخصصی مرتبط   بین المللی یا ملی سایر کشورها با تصویب هیئت مدیره

9-7- کمک به توسعه فرهنگ بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در کشور

10-7- تدوین یا مشارکت در تدوین استانداردها و راهنماهای ملی و بین المللی مرتبط

فصل سوم - عضویت

ماده 8 - عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد :

1-8 - عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه لسیانس در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای و بهداشت صنعتی و ایمنی صنعتی و کارشناسان ارشد رشته مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE) و ارگونومی که مدارک کارشناسی آنان رشته بهداشت حرفه ای یا ایمنی صنعتی باشند.

2-8 - عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که فعالیتهای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند با تایید هیات مدیره به عضویت افتخاری پذیرفته شوند. اعضای افتخاری نیاز به پرداخت حق عضویت سالانه ندارند

3-8 - عضویت وابسته: افرادی دارای مدارک دانشگاهی و فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار که مشمول بندهای فوق نباشند با تصویب هیئت مدیره

تبصره 1 - اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2- هیئت مدیره صرفا از بین اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

تبصره 3 اعضای پیوسته انجمن بایستی شرائط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده 9 - هر یک از اعضای انجمن (بجز اعضای افتخاری) سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره - پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده 10 - عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-10 - استعفای کتبی عضو.

2-10 - عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

3-10 - زوال یکی از شرایط عضویت و یا محکومیت در مراجع قضایی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به مشاغل مرتبط با رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار یا رشته های مرتبط

4-10- در مورد اعضای حقوقی انجمن در صورت انجام هر اقدامی که مغایر با جایگاه و شرح وظایف انجمن در حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی کار باشد با تشخیص هیئت مدیره انجمن

تبصره 1 - مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به مشاغل حوزه بهداشت حرفه ای و ایمنی تبصره 1 - تصمیم نهائی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن ها موضوع بند 7 ماده 13 آئین نامه با هیات مدیره خواهد بود.

فصل چهارم - ارکان انجمن

ماده 11 - انجمن دارای ارکان زیر است :

1-11 - مجمع عمومی

2-11 - هیات مدیره

3-11 - بازرس

الف - مجمع عمومی

ماده 12 - مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

1-12 - مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق العاده تشکیل شود.

2-12 - مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا 5/1 از اعضاء پیوسته تشکیل می گردد.

تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هریک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره 2 - مجامع عمومی در اولین جلسه خود یکنفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

تبصره 3 - چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 13 - وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

1-13 - استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن.

2-13 - اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

3-13 - انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره.

4-13 - انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی البدل.

5-13 - تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره.

6-13 - تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های انجمن.

تبصره - در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد.در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب - هیات مدیره :

ماده 14 - اعضاي هیات مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلي است و ۲ نفر به عنوان عضو علي البدل. اعضاي مذکور هر سه سال یک بار با انتخابات الکترونیک بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمنهاي علمي گروه پزشکي از میان اعضاي پیوسته انتخاب مي گردند و در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمنهاي علمي گروه پزشکي انتخابات بصورت حضوري برگزار مي گردد و عضویت در هیات مدیره افتخاري است.

تبصره - جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده 15 - هیات مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس ، یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر (عنداللزوم ) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره 1 - رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه صوبات هیات مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 2 - امضای اوراق تعهد آور با رئیس هیات مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.

تبصره 3 - چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره دو جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 4 - در صورت استعفا، برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

تبصره 5 هیئت مدیره میتواند تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات خود برای فعالیتهای استانی یا منطقه ای را به هیئت مدیره شعب استانی یا منطقه ای صرفا در چهارچوب استان یا منطقه مذکور تفوض نماید

ماده 16 - هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره - هیات مدیره قبلی تا تایید هیات مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17 - وظائف و اختیارت هیات مدیره

1-17 - دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2-17 - اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-17 - تشکیل جلسات سخنرانی و گرد همائی های علمی ، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

4-17 - تهیه ضوابط و مقررات آئین نامه های اجرائی.

5-17 - تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.

6-17 - تهیه ترازنامه و ارسال آن به مجمع عمومی.

7-17 - قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن.

8-17 - پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

9-17 - اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه.

10-17 - تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.

11-17 - انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.

12-17 - اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.

13-17 - اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در انجمنها ،تشکلهای علمی ومجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

14-17 - پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده.

15-17- افتتاح یا بستن یا مسدود کردن حساب بانکی دفتر مرکزی انجمن و شعب بر حسب مورد

16-17- تصویب تشکیل یا انحلال شعب و نظارت بر فعالیت آن بر حسب مورد

ج - بازرس

ماده 18 - انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی البدل خواهد بود که هر سه سال یکبار با انتخابات الکترونیک همزمان با انتخابات هیات مدیره بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمنهاي علمي گروه پزشکي از میان اعضاي پیوسته انتخاب مي گردند. در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمنهاي علمي گروه پزشکي انتخابات بصورت حضوري برگزار مي گردد.

ماده 19 - وظائف بازرس به شرح زیر است:

1-19 - بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.

2-19 - بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.

3-19 - گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

4-19 - دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.

ماده 20 - شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21 - در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 15 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22 - منابع مالی انجمن عبارتست از :

1-22 - حق عضویت اعضاء

2-22 - از محل هدایا و کمکها

فصل پنجم - موارد انحلال انجمن

ماده 23 - درصورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و 2/1 اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.

ماده 24 - مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25 - هیات تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره - باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیات مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم - سایر مقررات

ماده 26 - طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از یا وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافق وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده 27 - این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 26 ماده و 15 تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

 

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155