انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

هر فردی حق دارد که محیط کار سالم و ایمنی داشته باشد تا او را قادر سازد که یک زندگی اجتماعی و اقتصادی مولد داشته باشد، بهداشت و ایمنی کار به قوانین ، خط مشی ها ، رویه ها و فعالیت هائی اشاره دارد که هدف آن حفاظت از سلامتی ، ایمنی و رفاه همه افراد در محیط های کار است. دانش و درک قوانین بهداشت و ایمنی کار کمک می کند تا از هزینه های غیر ضروری و صدمه به تولید و کسب وکار که بدلیل آسیب و بیماری نیروی کار رخ می دهد، اجتناب گردد. در ایران با توجه به نیازهای صنعتی – معدنی کشور ، رشته بهداشت حرفه ای در سال 1351 به شکل آکادمیک تاسیس شد و امروزه در مقاطع مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو تربیت می کند.با توجه به آن که انتقال سریع ، به موقع و هدفمند اطلاعات علمی میان متخصصین و ارتباط متخصصین در سطح ملی و بین المللی ، رکن اصلی نیل به اهداف مورد نظر می باشد. انجمن علمی بهداشت کار ایران در سال 1380 تاسیس گردید.لیکن فعالیت خود را بصورت پویا از سال 1386 آغاز نموده است.این انجمن نهادی غیر دولتی است که صرفا در زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوط ، فعالیت می نماید.

شرح وظایف و اهداف انجمن عبارتست از :


- ایجاد ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی و تبادل نظر میان محققان ، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون بهداشت حرفه ای سروکار دارند.
- همکاری با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی ، پژوهشی و برگزاری گردهمائیها و باز آموزی.

- ارزیابی و بازنگری برنامه آموزشی ، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

- ارائه خدمات آموزشی ، علمی ، پژوهشی و فنی.
- ترغیب و تشویق دانشمندان ، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی ، پژوهشی و آموزشی.
- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ، آموزشی و برگزاری گردهمائیهای باز آموزی ، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155