انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران
نام رئیس   نام کمیته
     
     
    آلودگی هوا
     
     بیو اتروسل
     
     فیلتراسیون هوا
     
     تهویه صنعتی
     
     آلودگی صدا
     
     روشنائی
     
     پرتوها
     
     استرس های حرارتی
     
     سم شناسی
     
     ارگونومی
     
     ایمنی
     
    ممیزی
     
    روابط بین المللی
     
    ارزیابی و مدیریت ریسک
     
    انرژی و بهداشت حرفه ای
     
    حامیان صنعت
     
    اقتصاد و بهداشت حرفه ای

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155