انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

پوستر دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار 


 

 

poster

 

پوستر نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

9th

 

پوستر هشتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

8th

 

پوستر هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

7th

 

پوستر ششمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار

 

 6th

 

 

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155