انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

آگهی تاسیس موسسه انجمن علمی بهداشت کار ایران.

موسسه فوق در تاریخ 26/10/1386 تحت شماره 22129 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/10/1386 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

1- موضوع موسسه :

ایجاد ارتباط علمی فنی تحقیقاتی آموزشی و تبادل نظر بین محققان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون بهداشت حرفه ای سر و کار دارند. همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزش و پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و باز آموزی ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزشی پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور ارائه خدمات آموزشی علمی پژوهشی فنی ترغیب و تشویق دانشمندان پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی و پژوهشی و آموزشی تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی آموزشی و برگزاری گردهمایی های باز آموزی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور..

2- مدت موسسه :

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی موسسه :

1-3 - استان تهران - شهر تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت گروه بهداشت حرفه ای

4- سرمایه موسسه :

مبلغ 000/000/1 ریال می باشد.

5- اولین مدیران موسسه :

1-5 - خانم فریده گل بابائی به سمت رئیس هیئت مدیره.

2-5 - آقای علی اصغر فرشاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5 - آقای محسن رحیمی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره.

4-5 - آقای میر غنی سید صومعه به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).

5-5 - خانم پروین نصیری به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).

6-5 - آقای جبرائیل نسل سراجی به سمت خزانه دار.

7-5 - آقای مهدی قاسم خانی به سمت دبیر.

به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء :

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اضافه خزانه دار متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است..

7- اختیارات مدیر عامل :

مطابق اساسنامه می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل :

1 - 1 آقای پرویز وکیل فرجی به عنوان بازرس اصلی

2 - 2 آقای حسن صادقی نائینی به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

واحد ثبتی تهران

انجمن علمی بهداشت کار ایرانتصویر روزنامه رسمی

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155