انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

انجمن علمی بهداشت کار ایران (IOHA) امتیازات ویژه ای را برای اعضای خود (اعم از فرد یا سازمان) به شرح زیر در نظر گرفته است :

- تخفیف حق ثبت نام همایش های برگزار شده توسط انجمن

- تخفیف ثبت نام درس ها ، سمپوزیوم ها و کارگاههای آموزشی که توسط انجمن برگزار شده و یا از سوی آن حمایت شود.

- دریافت رایگان مجله بین المللی بهداشت حرفه ای (IJOH) که بصورت دو شماره در سال منتشر خواهد شد.

- گزارش فعالیت کمیته ها

- امکان بحث و گفتگو و ارسال پیام میان اعضاء

- دریافت خبرنامه

- جستجوی کار

- آگهی رایگان استخدام در پایگاه اینترنتی انجمن

و ...

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155