انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

منابع مهم آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار و مسئولین فنی دفاتر خدمات سلامت

 1. کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی، مرکز سلامت محیط و کار، سال 1395،آخرین ویرایش
 2. راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی، مرکز سلامت محیط و کار، سال 1395
 3. راهنمای تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی برای برنامه های کاری غیر متعارف، مرکز سلامت محیط و کار سال 1395
 4. آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
 5. آئين نامه تأسيسات کارگاه از نظر بهداشت
 6. آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
 7. آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
 8. آیین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار
 9. آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی، دامداریها و مرغداری های سراسرکشور
 10. دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت
 11. دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت
 12. دستورالعمل اجرایی دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی
 13. دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبار مواد شیمیایی و سموم
 14. دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک دستورالعمل بازرسی بهداشت کار
 15. راهنمای درجه بندی کارگاهها بر اساس ریسک
 16. راهنماي تکمیل فرم بازرسی بهداشت حرفه ای
 17. قانونتشكیلاتووظايفوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشكي
 18. قانون کار جمهوری اسلامی ایران (فصل 4)
 19. کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فایل منابع آزمون در سایت انجمن بهداشت کار ایران در منوی آزمون ها قابل دانلود می باشد.

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155